Sairaspäivärahojen määräytyminen muuttuu

Sairauspäivärahojen määräytyminen muuttuu

Lyhyt esiinnosto muutoksista koskien sairauspäivärahan määräytymisestä; nämä lait tulevat pääsääntöisesti voimaan vuoden 2020 alusta.

Tasavallan presidentti on vahvistanut lainmuutokset (He 296/2018, StVM 31/2018), joiden perusteella sairausvakuutuslain mukainen päivärahaetuus sekä Kelan maksama kuntoutusraha määräytyvät hakijan vuositulojen perusteella. Vuositulossa otetaan huomioon henkilön tulot etuuden alkamista edeltävän 12 kalenterikuukauden ajalta. Vuositulo vastaa nykyistä paremmin henkilön tulotasoa etuuden alkaessa. Henkilön vuositulo voi koostua muun muassa eri etuuksista ja palkkatulosta.

Päivärahaetuuksien ja kuntoutusrahan nykyiset ensisijaisuussäännökset ja yhteensovittaminen muiden etuuksien kanssa säilyvät ennallaan.

Yrittäjän päivärahaetuus määräytyy jatkossa vahvistetun YEL- tai MYEL –työtulon perusteella. Vuosituloon ei oteta mukaan esimerkiksi yrittäjän ansiotuloa elinkeinotoiminnasta, palkkatuloa omasta yrityksestä, työkorvausta ja veronalaista apurahaa. Näistä ei myöskään peritä sairausvakuutuksen päivärahamaksua.

Työnantaja ei ole velvollinen maksamaan työnantajan sairausvakuutusmaksua palkasta, joka maksetaan yrittäjän eläkelaissa tarkoitetulle yrittäjälle tai maatalousyrittäjän eläkelain tarkoitetulle maatalousyrittäjälle tämän tekemästä työstä, jos hän ei ole yrittäjän eläkelain tai maatalousyrittäjän eläkelain mukaisesti vakuuttamisvelvollinen.

Lähde: TaxFax / Verotieto Oy

Posted in Ajankohtaista, Muutoksia, Yleinen and tagged , , .