Koronatilinpäätös

Vuosi 2020 oli yrityksille taloudenhallinnan kannalta monelta kantilta varsin poikkeuksellinen. On oletettavaa, että vielä vuosi 2021 mennään jossain määrin epävarmoissa tunnelmissa, vaikka positiivista valoa onkin runsaasti näkyvissä! 

Nyt ollaan kuitenkin vuoden 2021 alussa, ja onkin hyvä luoda katse menneelle vuodelle – sekä sille, että mitä tuo vuosi tuo tullessaan tilinpäätösaikaa koskien. Koska tulevaisuudennäkymät ovat tässä kohdin monelta osin hieman sumuiset, niin nyt on erittäin oleellista panostaa tilinpäätöksen huolelliseen suunnitteluun ja toteutukseen monelta kantilta. 

Tähän artikkeliin kokosimme sellaisia asioita, joita tilinpäätöksen suhteen on hyvä muistaa ja ottaa huomioon, erityisesti mennyttä koronavuotta silmällä pitäen.

Tilinpäätös

Tilinpäätöksessä lähdetään siitä, että yhdessä tilitoimiston kanssa luodaan katse sekä menneeseen että tulevaan. Sen tarkoituksena on luoda kattava kuva nykyhetkestä, mutta se sisältää myös keskustelua liiketoiminnasta, liiketoimintalasta, sen suunnasta ja tulevaisuuden tavoitteista ja toiveista.  

Tilinpäätöksen suunnittelun osalta olemme koonneet tähän oleellisia vaiheita:

 • On tärkeää laatia huolellinen ja paikkansa pitävä varastoinventaari
 • Niin ikään jaksotukset sekä liikevaihdossa että ostoissa tarkastetaan
 • Pohditaan, että onko tarpeen hakea muutosta ennakkoveroihin
 • Tarkastetaan huolellisesti kaikki tase-erät ja pohditaan niiden aiheellisuutta
 • Tarkistetaan sopimusten voimassaolot ja päättymisajat
 • Laaditaan yhdessä kirjanpitäjän kanssa kassavirtaennuste seuraavalle vuodelle
 • Suunnitellaan ja toteutetaan ennuste koskien seuraavan vuoden palkkoja ja osinkoja
 • Otetaan huomioon koronavuoden mukanaan tuomat mahdolliset tuet, kuten ELY-keskuksen ja Business Finlandin yritystuet. Mikäli saatu tuki on tilinpäätöslukuihin nähden merkittävä, tulee antaa liitetieto poikkeuksellisesta erästä.

Seuraavat vaiheet ovat erityisen tärkeitä nyt koronavuoden tilinpäätöstä koskien:

 • Mahdollisesti saadut yritystuet jaksotetaan kunkin projektin alle. Tuki tulee myös jaksottaa oikeassa suhteessa, mikäli projekti jatkuu tilikauden yli.
 • Kustannuspaikat tarkistetaan huolellisesti, etenkin yritystukiin liittyvien projektien osalta.
 • Tukea koskien kaikki mahdolliset asiakirjat ja sopimukset tulee dokumentoida ylös. Tämä tarkoittaa muun muassa erilaisia rahoituspäätöksiä, maksatuspäätöksiä, projektisuunnitelmia ja lopputilityksiä.
 • Tarkistetaan, että kaikki yritysprojektia koskevat palkat ja niiden mahdolliset sivukulut on kohdistettu sille projektille, jolle ne kuuluvat. Palkat tulee jyvittää siten, että tehty työmäärä vastaa projektille kohdennettua työmäärää.
 • Huomattavaa on myös se, että sellaisten osakeyhtiöiden, jotka ovat saaneet kustannustukea, tulee mainita tilinpäätöksessä mahdollisista toteutumaperusteisten rajoitusten toteutumisesta. Koronahyvitystä saaneiden ravitsemusyritysten on tällä tilikaudella esitettävä tilinpäätöksessään liitetieto ns. toteumaperusteisen rajoituksen toteutumisesta. Tällä tarkoitetaan sitä, että liitetiedoissa tulee antaa tarpeelliset tiedot siitä, että rajoitus on toteutunut.
 • Mikäli osakeyhtiö kokee, että koronavirus on vaikuttanut yhtiön liiketoimintaan, niin tulee tämä mainita tilinpäätöksen olennaisissa tapahtumissa.

Muistutukseksi myös seuraavat kaksi yleistä seikkaa, eli mikäli osakeyhtiön pääoma on muuttunut negatiiviseksi, tulee tästä tehdä PRH:lle rekisteröinti. Niin ikään tässä vaiheessa osakeyhtiön hallituksen tulee arvioida, että millaiset mahdollisuudet toiminnan jatkumiselle on. Normaalisti tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan toiminnan jatkuvuuden periaatetta. Se tarkoittaa, että yhtiön toiminnan oletetaan jatkuvan ainakin tilinpäätöspäivää seuraavat 12 kuukautta. Mikäli yhtiö ei johdon arvion mukaan pysty jatkamaan toimintaansa, on tilinpäätös laadittava jollain muulla periaatteella. Poikkeava periaate tulee kertoa tilinpäätöksen liitetiedoissa. Olennaista on kertoa esimerkiksi koronapandemian vaikutuksista yhtiön toiminnan keskeytymiseen ja maksukyvyn heikentymiseen ja arvio tulevaisuudennäkymistä.

Olettehan yhteydessä, mikäli koronavuoden tilinpäätöksestä heräsi tämän myötä kysyttävää. Autamme mielellämme!

Elina Witt

Toimitusjohtaja, Senior partner, KLT

Mikäli haluat tietää lisää tai sinulla on juuri omaa tilannettasi koskien kysymys, niin olehan meihin yhteydessä! 

Soita Elinalle 0400 485 969
Laita sähköpostia elina.witt@eliko.fi

Sovitaan tapaaminen ja tule käymään tilitoimistoomme Espoon Tapiolaan!

Eliko Oy on sähköistä Procountor taloushallintojärjestelmää käyttävä tilitoimisto.

Lue myös

Lyhyt oppimäärä: Yrityksen omavaraisuusaste

Omavaraisuusaste on kenties yleisimmin käytetty mittari, kun tarkoituksena on saada selville yrityksen vakavaraisuus ja tappionsietokyky. Omavaraisuusasteen taso ennustaa yrityksen mahdollista maksukyvyttömyyttä ja konkurssiriskiä, sillä omavaraisuusaste pohjautuu sekä rahoitusrakenteeseen, pitkän aikavälin kannattavuuteen ja on olennainen mittari pohdittaessa yrityksen lisärahoitusmahdollisuuksia.