Lyhyt oppimäärä: Yrityksen maksuvalmius

Maksuvalmius on yksi selkeimmistä yrityksen arvostukseen linkittyvistä tekijöistä ja olennaisimmista tunnusluvuista. Yrityksen maksuvalmius tarkoittaa käytännössä nimensä mukaisesti yrityksen kykyä selviytyä lyhytaikaisista velvoitteistaan, kuten ostolaskuista ja palkkojen maksuista. Tässä blogitekstissä perehdymme hieman maksuvalmiuden kokonaisuuteen – pohdimme mitä tunnusluku käytännössä tarkoittaa, miten maksuvalmiutta voidaan parantaa ja minkälaisen ongelman liian hyvä maksuvalmius saattaa aiheuttaa.

Maksuvalmius on yleensä ensimmäinen yritystoiminnan sidosryhmille näkyvä merkki ja mittari yritystoiminnan tilasta ja siinä piilevistä mahdollisista ongelmista. Kun yrityksellä alkaa mennä huonosti, on maksuvalmiuden tunnusluku perinteisesti ollut se, joka reagoi ensimmäisenä, sillä yrityksen lyhyen aikavälin puskuria ovat yrityksen hallussa olevat käteis-/kassavarat ja yrityksen pankkitalletukset, joihin maksuvalmiuden tunnusluku pohjaa. Joskus myös nopeasti realisoituvat sijoitukset voivat olla likvidejä varoja. Vaihto-omaisuuteen puolestaan saattaa sitoutua paljon rahaa, mutta sen muuttaminen likvidiksi on myös huomattavasti hitaampaa.

Käydään ensin läpi, miten yrityksen maksuvalmiutta voidaan mitata. Käytännössä kaksi yleisesti tunnetuinta ja laaja-alaisesti käytetyintä kaavaa maksuvalmiuden mittareiksi ovat taseen tunnuslukujen näkökulmasta tätä lähestyvät quick ratio ja current ratio. Alla on näiden mittareiden kaavat auki kirjoitettuna – sivuillemme on myös koottu näistä laskurit, joita voi hyödyntää. Niihin pääset tunnusluvun nimeä klikkaamalla. Alla käydään vielä läpi myöhemmin myös kassavirran näkökulmasta asiaa lähestyvä rahoitustulosprosentti.

Quick ratio = (Lyhytaikaiset saamiset + rahat ja pankkisaamiset + rahoitusarvopaperit) / (lyhytaikainen vieras pääoma – lyhytaikaiset saadut ennakkomaksut)

Current ratio = (vaihto-omaisuus + lyhytaikaiset saamiset + rahat ja pankkisaamiset + rahoitusomaisuusarvopaperit) / (lyhytaikainen vieras pääoma)

Olennainen ero quick- ja current ration välillä on se, että current ratiossa mukaan lasketaan myös vaihto-omaisuus. Quick ration arvo luetaan erinomaiseksi, kun tunnusluku ylittää arvon 1,5. Hyvällä tasolla tunnusluku on arvoilla 1-1,5. Tyydyttäväksi luku luetaan tasolla 0,5-1 ja huonoksi, mikäli lukema alittaa 0,5:n. Vastaavasti current ration kohdalla erinomainen tulos saavutetaan arvolla 2,5, hyvä tulos arvoilla 2-2,5, tyydyttävä taso arvoilla 1,5-2 ja tämän alittava taso luetaan heikoksi.

Näiden lukujen lisäksi myös rahoitustulosprosentti on olennainen mittari. Luku kertoo yrityksen tulontuottokyvystä suhteessa rahoituskuluihin, eli käytännössä rahoitustulosprosentti mittaa sitä, kuinka hyvin yritys on pystynyt kattamaan rahoitustuloksellaan ilmenneet rahoituskulut. Tunnusluvun negatiiviset arvot tarkoittavat, että juoksevia rahoituskuluja ei ole pystytty kattamaan, ja niitä varten on esimerkiksi otettava lisää velkaa.

Helpoin tapa yritykselle maksuvalmiutensa kohentamiseen on maksuvalmiuden myyntisaamisten ja ostovelkojen maksuehtojen tasapainon muuttaminen. Käytännössä yrityksen tulisi siis pyrkiä siihen, että ostoveloille pyritään hankkimaan mahdollisimman pitkä maksuehto ja myyntisaamisille puolestaan asetetaan mahdollisimman lyhyt maksuehto. Kenties nopein tapa puolestaan on myyntisaamisten myynti. Kumpikin menetelmä vaikuttaa positiivisesti maksuvalmiuden tunnusluvun kehitykseen.

Entäpä voiko maksuvalmius olla liian hyvä? Periaatteessa kyllä, sillä kaikki se pääoma, joka yrityksellä on turvaamassa yrityksen maksuvalmiutta, on poissa jostain muualta. Toisin sanoen, tuo pääoma on poissa investoinneista, eikä se ole esimerkiksi tuottamassa korkoa sijoituksista. Mikäli pääomaa sidotaan maksuvalmiuden turvaamiseen liikaa, voi se hidastaa yrityksen kasvutavoitteita. Näin ollen on mahdoton sanoa maksuvalmiuden tunnusluvun ”oikeaa” tasoa; on olennaista muistaa, että toki maksuvalmiutta on jossain määrin kannattavampaa lähestyä siitä näkökulmasta, että parempi liian hyvä kuin liian alhainen, mutta toisaalta tässäkin se kuuluisa keskitie lienee kultaa. Vakaa taso on tavoiteltavaa, ylivakaa taas ei. Toki tähän seikkaan vaikuttavat myös yrityksen toimiala, varastojen merkitys ja yrityksen lähtökohtainen liiketoimintatapa. Kysymys on lopulta yrityksen valinnoista.

Valintojen kannalta oleellista kuitenkin on tunnusluvun seuranta ja tietoisuus sen ominaisuuksista. Sähköisessä taloushallinnossa tunnuslukujen seuraaminen on tehokasta, koska tunnusluvut ovat usein valmiiksi saatavilla käytettävässä ohjelmistossa.

Mikäli haluat tietää lisää tai sinulla on juuri omaa tilannettasi koskien kysymys, niin olehan meihin yhteydessä! Yhteyden saat esimerkiksi puhelimitse 0400 485 969 taikka sähköpostilla, tilitoimisto@eliko.fi / elina.witt@eliko.fi.

Elina Witt

Toimitusjohtaja, Senior partner, KLT

Mikäli haluat tietää lisää tai sinulla on juuri omaa tilannettasi koskien kysymys, niin olehan meihin yhteydessä! 

Soita Elinalle 0400 485 969
Laita sähköpostia elina.witt@eliko.fi

Sovitaan tapaaminen ja tule käymään tilitoimistoomme Helsingin Vallilaan!

Eliko Oy on Procountor- ja Fennoa-tilitoimisto.

Lue myös

Lyhyt oppimäärä: Yrityksen omavaraisuusaste

Omavaraisuusaste on kenties yleisimmin käytetty mittari, kun tarkoituksena on saada selville yrityksen vakavaraisuus ja tappionsietokyky. Omavaraisuusasteen taso ennustaa yrityksen mahdollista maksukyvyttömyyttä ja konkurssiriskiä, sillä omavaraisuusaste pohjautuu sekä rahoitusrakenteeseen, pitkän aikavälin kannattavuuteen ja on olennainen mittari pohdittaessa yrityksen lisärahoitusmahdollisuuksia.