Käsite auki: Rakennusalan käännetty arvonlisäverovelvollisuus

Mitä tarkoittaa rakennusalalta tuttu käännetyn arvonlisäverovelvollisuuden käsite?

Käännetty arvonlisäverovelvollisuus tarkoittaa käytännössä sitä, että ostajaa veloitetaan alihankkijan tai aliurakoitsijan toimesta rakennuspalvelua koskien ilman arvonlisäveroa (vrt. normaali tilanne, jossa arvonlisäverovelvollinen on pääsääntöisesti myyjä.) Sen sijaan lopullisen veron suorittaa esimerkiksi pääurakoitsija tilaajalta saamastaan suorituksesta. Näin ollen kaikki aliurakointia suorittavat tai aliurakointiketjussa osallisena olevan yritykset laskuttavat rakentamispalvelunsa verottomana, mikäli toinen osapuoli on pääurakoitsija tai toinen aliurakointiyritys.

Ostaja puolestaan on oikeutettu vähentämään sen arvonlisäveron, jonka ostaja on käännetyn arvonlisäverovelvollisuuden vuoksi suorittanut. Tässä kohden on otettava huomioon, että ostajan tulee vähennysoikeutta käyttääkseen olla täyttänyt ilmoitusvelvollisuutensa asiaa koskien, ja vähennysoikeuden yleisten edellytysten on täytyttävä.

Milloin käännettyä verovelvollisuutta käytännössä sovelletaan?

Käännettyä verovelvollisuutta sovelletaan silloin, kun seuraavat ehdot täyttyvät:

  • Kyseessä on rakennuspalvelun myynti tai työvoiman vuokraus rakennuspalvelua varten
  • Ostaja on elinkeinonharjoittaja, joka myy rakentamispalvelua tai vuokraa työvoimaa rakentamispalvelua varten
  • Ostaja voi olla myös sellainen elinkeinonharjoittaja, joka myy edelleen kyseisen palvelun edellä määritellylle elinkeinonharjoittajalle
  • Mainittu myynti tapahtuu Suomessa
  • Kyseessä on palvelu, joka kohdistuu kiinteistöön, maa-alueeseen, rakennukseen, pysyvään rakennelmaan tai niiden osaan taikka yhdistelmää

Esimerkiksi nämä mainitut palvelut voivat liittyä maapohja- ja perustustöihin, kaikentyyppisten rakennusten ja rakennelmien rakentamiseen, korjausrakentamiseen, perusparannus- ja entisöintitöihin, purkutöihin, rakennusasennustöihin, rakentamisen viimeistelytöihin, rakennuskoneiden vuokraukseen ja työvoiman vuokraukseen rakentamispalveluja varten.

Huomioitavaa on, että käännettyä verovelvollisuutta ei sovelleta sellaisissa tilanteissa, joissa myydään rakennuspalvelua, mutta yksityishenkilölle. Myöskään käännettyä verovelvollisuutta ei voida soveltaa silloin, mikäli kyse on ainoastaan rakennustavaroiden myynnistä.

Työn yhteydessä käytetyn tai asennetun materiaalin myynti ja suoritepalvelut

Käännetty arvonlisäverovelvollisuus ei lähtökohtaisesti koske pelkästään materiaalin myyntiä. Mikäli kohteeseen sisältyy materiaalin myyntiä, on se käännetyn arvonlisäverovelvollisuuden piirissä: kohde katsotaan materiaaleineen rakennuspalvelukokonaisuutena. Huomioitavaa on, ettei se, erotellaanko rakennuspalvelu ja mahdolliset materiaalit erikseen eri laskuille, muuta tätä seikkaa – molempien katsotaan edelleen kuuluvan samaan kokonaisuuteen. On tyypillistä, että rakennuspalveluun usein sisältyy sellaisiakin palveluja, joita ei yksittäisesti pidettäisi rakennuspalveluna. Mikäli nämä palvelut kuitenkin myydään osana kokonaisuutta, sovelletaan niihinkin käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta. Mikäli puolestaan palvelut myydään selkeästi erillisenä, niin ne ovat normaalin arvonlisäverovelvollisuuden piirissä.

Toinen huomion arvoinen seikka on se, että mikäli yritys myy rakennuspalveluja täysipäiväisesti eikä satunnaisesti, on se verovelvollinen kaikista niistä rakennuspalveluista, joita se toimintaansa varten hankkii. Tämä tarkoittaa näin ollen myös sellaista tilannetta, jossa jostain syystä ostettua rakennuspalveluja ei myydä eteenpäin.

Perustajaurakointi

Perustajaurakoitsijana toimivan rakennusyrityksen tekemiin rakennuspalveluihin liittyviin ostoihin sovelletaan yllä mainittujen seikkojen nojalla käänteistä arvonlisäverovelvollisuutta. Myynnistään puolestaan perustajaurakointiyritys suorittaa veron rakentamispalvelujen omaan käyttöön ottamista koskevien säännösten perusteella.

Oman käytön veron perusteeseen luetaan mukaan myös alihankkijoilta ostetut palvelut, joihin on sovellettu käännettyä verovelvollisuutta.

Ostajaa koskevat edellytykset

Myyjällä on selvitysvelvollisuus koskien sitä, täyttääkö ostaja ne edellytykset, joiden perusteella käänteistä arvonlisäverovelvollisuutta sovelletaan. Myyjällä on myös velvollisuus ajoittain tarkistaa, että edellytykset pysyvät voimassa.

Laskun muotoilusta

Myyjän tulee toimittaa ostajalle lasku, joka sisältää kaikki vaadittavat, yleiset laskurivit ja merkinnät. Laskuun tulee näiden lisäksi sisällyttää myös ostajan arvonlisäverotunniste (eli käytännössä suomalaisen ostajan ollessa kyseessä Y-tunnus.) Toimitettuun laskuun ei merkitä veron määrää tai verokantaa, vaan laskuun sisällytetään merkintä käännetystä arvonlisäverovelvollisuudesta. Tämän lisäksi laskuun merkintään ostajan verovelvollisuuden peruste, esimerkiksi viittaamalla arvonlisäverolain (AVL) 8 c §:ään.

Tiedot myynneistä ja ostoista ilmoitetaan verohallinnolle arvonlisäveroilmoituksella. Myyjä ilmoittaa käännetyn verovelvollisuuden piiriin kuuluvan rakentamispalveluiden yhteismäärän. Ostajan puolestaan tulee ilmoittaa sellaiset rakentamispalvelujen ostot, joista ostaja on käännetyn verovelvollisuuden nojalla arvonlisäverovelvollinen.

Lue lisää arvonlisäveron ilmoittamisesta ja maksamisesta

Käännetty verovelvollisuus ja arvonlisäveron vähennysoikeus

Käännetty arvonlisäverovelvollisuus ei vaikuta arvonlisäveron vähennysoikeuteen. Näin ollen ostajalla on edelleen oikeus vähentää arvonlisävero, jonka hän on velvollinen suorittamaan käännetyn verovelvollisuuden nojalla, olettaen että hankinnat koskevat ostajan verollista liiketoimintaa. Yhtä lailla myyjä on oikeutettu vähentämään rakentamispalvelun myyntiin liittyvien hankintojen arvonlisäverot, vaikka myynnin verosta vastaakin käännetysti ostaja.

Joskus on varsin hankala erottaa kuuluuko tietty palvelu tai kokonaisuus käännetyn arvonlisäverovelvollisuuden piiriin. Mikäli olet epävarma tästä, haluat tietää lisää tai sinulla on juuri omaa tilannettasi koskien kysymys, niin olehan meihin yhteydessä! 

Lähteet: Verohallinto & Rakennusteollisuusliitto

Elina Witt

Toimitusjohtaja, Senior partner, KLT

Mikäli haluat tietää lisää tai sinulla on juuri omaa tilannettasi koskien kysymys, niin olehan meihin yhteydessä! 

Soita Elinalle 0400 485 969
Laita sähköpostia elina.witt@eliko.fi

Sovitaan tapaaminen ja tule käymään tilitoimistoomme Espoon Tapiolaan!

Eliko Oy on sähköistä Procountor taloushallintojärjestelmää käyttävä tilitoimisto.

Lue myös

Lyhyt oppimäärä: Yrityksen omavaraisuusaste

Omavaraisuusaste on kenties yleisimmin käytetty mittari, kun tarkoituksena on saada selville yrityksen vakavaraisuus ja tappionsietokyky. Omavaraisuusasteen taso ennustaa yrityksen mahdollista maksukyvyttömyyttä ja konkurssiriskiä, sillä omavaraisuusaste pohjautuu sekä rahoitusrakenteeseen, pitkän aikavälin kannattavuuteen ja on olennainen mittari pohdittaessa yrityksen lisärahoitusmahdollisuuksia.